Konkurs na stanowisko:
referenta ds. komunikacjiWynik konkursu

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Krystyna Krymska - zamieszkała w m. Wielkie Łunawy

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Krystyna Krymska jako jedyna kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne niezbędne na stanowisku objętym naborem. Posiada także odpowiedni staż i doświadczenie na analogicznym stanowisku pracy w administracji publicznej.Lista kandydatów

Chełmno, 29 września 2008 r.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu:

1. Krymska Krystyna, Wielkie ŁunawyOgłoszenie

Chełmno, dn.08.09.2008 r.

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

referenta ds. komunikacji w Wydziale Spraw Społecznych

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie co najmniej średnie,
b) dwuletni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z komunikacją,
c) znajomość przepisów prawa dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami,
d) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego,
e) umiejętność obsługi komputera,
f) korzystanie z pełni praw publicznych,
g) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku (zadania podstawowe):
a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
b) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem uprawnień instruktorom nauki jazdy,
c) prowadzenie ewidencji ośrodków szkolenia kierowców,
d) archiwizacja dokumentów.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie świadectw pracy,
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
g) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na stanowisko referenta ds. komunikacji", w terminie do dnia 25 września 2008 roku, do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa, przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej