Konkurs na stanowisko:
referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki NieruchomościamiWynik konkursu

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko zostali wybrani:
1.Rafał Dobek - zamieszkały w m. Grubno
2.Magdalena Gross – zamieszkała w m. Storlus

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Rafał Dobek i Pani Magdalena Gross uzyskali najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, wykazując się najlepszym stopniem znajomości przepisów prawa z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, gospodarki nieruchomościami i geodezji, a także umiejętnością korzystania z zasobu ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych. Wykazali się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które będę przydatne w pracy na stanowisku, takimi jak: odpowiedzialność, sumienność, silna motywacja do pracy oraz komunikatywność.Lista kandydatów

Chełmno, 11 sierpnia 2008 r.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu:

1. Dobek Rafał, Grubno
2. Gross Magdalena, Storlus
3. Hara Joanna, Chełmno
4. Kaleta-Łazarska Alina, Unisław
5. Nicpoń Marlena, ChełmnoOgłoszenie

Chełmno, dnia 22 lipca 2008 r,

Na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

referent w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, kierunki: geodezja lub administracja,
b) znajomość przepisów prawa z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, gospodarki nieruchomościami, prawa cywilnego, geodezji,
c) umiejętność korzystania z zasobu ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych,
d) dobra znajomość obsługi komputera,
e) korzystanie z pełni praw publicznych,
f) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie spraw związanych z realizacją przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.)
b) sporządzanie wykazów nieruchomości, które na mocy przepisów odrębnych przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego,
c) przeprowadzanie dochodzenia stanu prawnego nieruchomości na bazie dokumentacji zgromadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ewidencji Gruntów w Sądzie Rejonowym – Wydziale Ksiąg Wieczystych.
d) sporządzanie informacji dla Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o stanie realizacji przepisów w/w ustawy.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie świadectw pracy,
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ", w terminie do dnia 6 sierpnia 2008 roku, do godz. 15:00.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej