Konkurs na stanowisko:
referenta ds. administracji architektoniczno-budowlanejWynik konkursu

Chełmno, 5 maja 2008 r.

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Waldemar Sałdecki zamieszkały w m. Kolno.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Waldemar Sałdecki jako jedyny z kandydatów spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne niezbędne na stanowisku objętym naborem. Wykazał się również odpowiednią znajomością zagadnień związanych z administracją architektoniczno – budowlaną oraz zasadami funkcjonowania samorządu powiatowego.Lista kandydatów

Chełmno, 28 kwietnia 2008 r.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu:

1. Waldemar Sałdecki, KolnoOgłoszenie

Chełmno, 7 kwietnia 2008 r.

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

referent ds. administracji architektoniczno - budowlanej
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę

1.Wymagania niezbędne:
a)wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne; preferowany kierunek- budownictwo; w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest 2-letni staż pracy,
b)znajomość przepisów prawa regulujących kompetencje powiatu w zakresie administracji architektoniczno - budowlanej, w tym szczególnie ustawy - prawo budowlane,
c)znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego,
d)korzystanie z pełni praw publicznych,
e)niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
f)umiejętność obsługi komputera.

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
realizacja zadań administracji architektoniczno - budowlanej wynikających z ustaw:
a)prawo budowlane,
b)o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
c)o własności lokali,
d)o statystyce publicznej,
e)o samorządzie powiatowym.

3.Wymagane dokumenty:
a)życiorys (CV),
b)list motywacyjny,
c)odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d)kopie świadectw pracy,
e)oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
f)oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g)kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na stanowisko referenta ds. administracji architektoniczno - budowlanej w Starostwie Powiatowym w Chełmnie", w terminie do dnia 23 kwietnia 2008 roku, do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)."

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej