Konkurs na stanowisko:
referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ChełmnieWynik konkursu

Chełmno, dnia 16.04.2008r.

W wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Komisja Rekrutacyjna wybrała Panią Agnieszkę KUSZ, zam. Chełmno.
Uzasadnienie wyboru: Komisja przydzieliła Pani Agnieszce Kusz jednogłośnie największą, maksymalną ilość punktów. Wybrano osobę, która jako jedyna posiadała doświadczenie zawodowe związane z pracą w ośrodku pomocy społecznej oraz wykazała się znajomością obowiązującego systemu prawnego w zakresie zadań, jakie wykonuje Centrum. Ponadto posiada doświadczenie oraz wiedzę w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie programowania 2007-2013.Lista kandydatów

Chełmno, dnia 14 kwietnia 2008r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ogłoszenia z dnia 25 marca 2008r.:
1.Urszula Wysoka, zam. Chełmno
2.Agnieszka Kusz, zam. ChełmnoOgłoszenie

Chełmno, dnia 25 marca 2008 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.)
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, tel.056 6772455, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

r e f e r e n t a
wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę

Wymagania związane ze stanowiskiem są następujące:
1) wymagania niezbędne - wykształcenie wyższe,
- doświadczenie zawodowe (staż pracy lub staż zawodowy) co najmniej 6 miesięczne w instytucjach pomocy społecznej,
- znajomość przepisów prawa regulujących kompetencje powiatu w zakresie: pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
- znajomość przepisów w zakresie postępowania administracyjnego,
- dobra znajomość obsługi komputera,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; założenia i wytyczne priorytetu VII
2) wymagania dodatkowe - komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, doświadczenie w zakresie projektów realizowanych ze środków unijnych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta:
Prowadzenie spraw:
- związanych z zadaniami własnymi powiatu w zakresie pomocy społecznej,
- związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych,
- związanych z tworzeniem i realizacją projektów systemowych PO KL priorytet VII.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys i list motywacyjny,
2) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
3) kopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
4) kopie świadectw pracy,
5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, przy ul. Słowackiego 3 lub pocztą na adres: PCPR ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie", w terminie do dnia 11 kwietnia 2008 r. do godz. 12:00.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby składające oferty zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji.

Kierownik PCPR
Ewa Wirosławska

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej