Konkurs na stanowisko:
dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w ChełmnieWynik konkursu

Chełmno, 10 kwietnia 2008 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie

Informujemy, że w wyniku zakończenia konkursu na ww. stanowisko został wybrany Pan Mariusz Kalkiewicz zamieszkały w Chełmnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Mariusz Kalkiewicz spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne niezbędne do pracy na stanowisku objętym konkursem. Ponadto, pełniąc od 2005 r. obowiązki dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie, potwierdził w praktyce bardzo dobre przygotowanie i wysokie kompetencje do kierowania tą jednostką.Lista kandydatów

Chełmno, 2 kwietnia 2008 r.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie

Informujemy, że do konkursu złożona została następująca oferta spełniająca wymogi formalne określone w ogłoszeniu:

1. Kalkiewicz Mariusz, ChełmnoOgłoszenie

Chełmno, 13 marca 2008 r.

Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)

Starosta Chełmiński
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie:

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe budowlane, preferowana specjalność - drogownictwo,
b) co najmniej 5-cio letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata w jednostkach zarządzających drogami,
c) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego,
d) znajomość przepisów regulujących zagadnienia związane z zarządzaniem drogami, w tym ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym,
e) korzystanie w pełni z praw publicznych,
f) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku (zadania podstawowe):
a) przygotowywanie zadań w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg,
b) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej w powiecie,
c) przygotowywanie planów finansowania budowy i modernizacji dróg powiatowych,
d) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
e) koordynacja działań powiatu w dziedzinie dróg, we współpracy z pozostałymi szczeblami administracji samorządowej i rządowej,
f) prowadzenie inwestycji drogowych w powiecie, w tym finansowanych ze środków unijnych,
g) kontrolowanie stanu technicznego dróg, prowadzenie badań stanu nawierzchni i urządzeń drogowych,
h) wykonywanie zadań w zakresie prawa przewozowego i wydzielonych zadań w dziedzinie komunikacji,
i) prowadzenie w porozumieniu z policją ewidencji badań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
j) przygotowywanie projektów zarządzeń Starosty, projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu,
k) planowanie i realizacja budżetu oraz przygotowywanie obowiązujących sprawozdań z działalności jednostki.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie świadectw pracy,
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie", w terminie do dnia 28 marca 2008 roku, do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1 i Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie przy ul. Łunawskiej 9.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami".

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej