Konkurs na stanowisko:
podinspektora ds. księgowości budżetowej w Wydziale FinansowymWynik konkursu

Chełmno, 11 kwietnia 2008 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

podinspektora ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Iwona Bulińska zamieszkała w m. Nowe Dobra.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Iwona Bulińska jako jedyna kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne niezbędne na stanowisku objętym naborem. Posiada także niezbędny staż i doświadczenie na analogicznym stanowisku pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.Lista kandydatów

Chełmno, 17 marca 2008 r.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymogi formalne określone w ogłoszeniu:
1. Bulińska Iwona, Nowe DobraOgłoszenie

Chełmno, dn.27.02.2008 r.


Na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:
podinspektora ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne, o specjalności finanse, rachunkowość lub pochodne,
b) minimum 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych na analogicznym stanowisku,
c) znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego,
d) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego,
e) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
f) korzystanie z pełni praw publicznych,
g) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
h) umiejętność obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku (zadania podstawowe):
a) dekretowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych,
b) ewidencjonowanie i weryfikowanie środków przelanych z rachunku bieżącego budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych,
c) księgowanie jednostkowych sprawozdań z wydatków i dochodów złożonych przez jednostki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej,
d) prowadzenie ewidencji planu dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej,
e) sporządzanie, na podstawie prowadzonej ewidencji, łącznych sprawozdań wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781, z późn. zm.),
f) obsługa kredytów,
g) prowadzenie ewidencji księgowej i sprawdzanie pod względem rachunkowym i zgodności z planem sprawozdań okresowych składanych przez Gminy.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie świadectw pracy,
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
g) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej", w terminie do dnia 13 marca 2008 roku, do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami".

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej