Konkurs na stanowisko:
kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ChełmnieWynik konkursu

Chełmno, 6 marca 2008 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie


Informujemy, że w wyniku zakończenia konkursu na ww. stanowisko została wybrana Pani Ewa Wirosławska zamieszkała w m. Bruki Unisławskie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Ewa Wirosławska spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne niezbędne do pracy na stanowisku objętym konkursem. Ponadto, pełniąc od 2005 r. obowiązki kierownika PCPR w Chełmnie, potwierdziła w praktyce bardzo dobre przygotowanie i wysokie kompetencje do kierowania tą jednostką.Lista kandydatów

Chełmno, 28 luty 2008 r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Konkursu na stanowisko kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie

Informujemy, że do konkursu złożona została następująca oferta spełniająca wymogi formalne określone w ogłoszeniu:

1. Wirosławska Ewa, Bruki UnisławskieOgłoszenie

Chełmno, 6 luty 2008 r.


Na podstawie art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)

Starosta Chełmiński
ogłasza konkurs na stanowisko kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie:

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę


1. Wymagania niezbędne:
a) wyższe wykształcenie (kierunek, specjalność umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku kierownika Centrum),
b) co najmniej 3 - letni staż pracy w pomocy społecznej,
c) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
d )znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz samorządu powiatowego,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
f) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku (zadania podstawowe):
a) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
b) realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
c) przygotowywanie projektów zarządzeń Starosty, projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu,
d) sporządzanie sprawozdań z działalności Centrum i sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie zapotrzebowania na świadczenia pomocy instytucjonalnej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pomocy rodzinie i dziecku,
e) realizacja projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,
f) planowanie i realizacja budżetu oraz przygotowywanie sprawozdań,
g) współpraca z sądem rodzinnym oraz z innymi instytucjami i organizacjami,
h) wykonywanie innych zadań wynikających z zapisów ustaw, przepisów wykonawczych do tych ustaw, statutu i regulaminu Centrum.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz specjalizację,
d) kopie świadectw pracy,
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
g) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na stanowisko kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie", w terminie do dnia 21 lutego 2008 roku, do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1 i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przy ul. Słowackiego 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami".

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej