Konkurs na stanowisko:
podinspektora ds. komunikacji w Wydziale Spraw SpołecznychWynik konkursu

Chełmno, 4 marzec 2008 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

podinspektor ds. komunikacji w Wydziale Spraw Społecznych
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Alicja Arendt - Pera zamieszkała w Chełmnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Alicja Arendt-Pera uzyskała najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, wykazując się najlepszym stopniem znajomości przepisów prawnych regulujących ogólne zasady funkcjonowania samorządu powiatowego, zagadnień dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami oraz znajomością j. angielskiego w wymaganym stopniu. Wykazała się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które będę przydatne w pracy na stanowisku, takimi jak: odpowiedzialność, sumienność, silna motywacja do pracy oraz komunikatywność.Lista kandydatów

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu:

1. Arendt - Pera Alicja, Chełmno
2. Dybowska Małgorzata, Chełmno
3. Jagiełowicz Agnieszka, Trzebcz Szlachecki
4. Kobylas Ewa, Chełmno
5. Kraskowska - Ogonowska Anna, Chełmno
6. Makulec Agnieszka, Kosowizna
7. Podraza Mirosław, Unisław
8. Porożyńska Ewa, Chełmno
9. Rocławska Lucyna, Osnowo
10. Trochowska Joanna, Chełmno
11. Wysocka Urszula, Chełmno
12. Zbilska Katarzyna, KlamryOgłoszenie

Na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:
podinspektora ds. komunikacji w Wydziale Spraw Społecznych
wymiar etatu: l na podstawie: umowy o pracę


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe; preferowane kierunki: prawo, administracja,
b) znajomość przepisów prawa dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami,
c) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego,
d) umiejętność obsługi komputera,
e) znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym,
f) korzystanie z pełni praw publicznych,
g) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku (zadania podstawowe):
a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
b) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem uprawnień instruktorom nauki jazdy,
c) prowadzenie ewidencji ośrodków szkolenia kierowców,
d) archiwizacja dokumentów.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie świadectw pracy,
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
g) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska l, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska l 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na stanowisko podinspektora ds. komunikacji", w terminie do dnia 8 lutego 2008 roku, do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142 1593 z późniejszymi zmianami".


Starosta Chełmiński

Zdzisław Gamański

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej