Konkurs na stanowisko:
głównej księgowej / głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ChełmnieWynik konkursu

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko: główny księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, aplikacje przesłało dwóch kandydatów, żaden nie spełniał wymogów formalnych.
Tym samym konkurs nie został rozstrzygnięty.Ogłoszenie

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.)

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
ul. Słowackiego 3, tel.056 6772455,

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

głównej księgowej / głównego księgowego
wymiar etatu: 1/2
na podstawie: umowy o pracę


Wymagania związane ze stanowiskiem:
1) wymagania niezbędne:
a) obywatel polski spełniający co najmniej jeden z warunków:
- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6-letnia praktykę w księgowości
b) posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
c) nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działaniu instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
d) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
e) dobra znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o egzekucji.
f) dobra znajomość obsługi komputera.
2) wymagania dodatkowe - odpowiedzialność, sumienność i staranność, umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, polegającej zwłaszcza na:
a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy przebieg operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu PCPR,
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu PCPR,
- terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
- sporządzanie list płac, w tym obsługa programu Płatnik.
2. Prowadzenie gospodarki finansowej PCPR zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
- wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji PCPR.
- zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez PCPR,
- przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
- zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań.
3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych będących w dyspozycji PCPR.
4. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczącej prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
5. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i ich analiz.
6. Nadzór finansowy nad jednostkami nadzorowanymi.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys i list motywacyjny,
2) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
3) kopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
4) kopie świadectw pracy,
5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku specjalisty,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8) inne (opinie lub referencje).

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, przy ul. Słowackiego 3 lub pocztą na adres: PCPR ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie", w terminie do dnia 29 lutego 2008 r. do godz. 12:00.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze upowszechniona zostanie na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz tablicy ogłoszeniowej PCPR w Chełmnie.

p.o.Kierownika PCPR
Ewa Wirosławska

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej