Konkurs na stanowisko:
podinspektora ds. funduszy zewnętrznych w Zespole Zarządzania ProjektamiWynik konkursu

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Wojnowska zamieszkała w Kijewie Szlacheckim.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Wojnowska uzyskała najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, wykazując się najlepszym stopniem znajomości przepisów prawnych regulujących ogólne zasady funkcjonowania samorządu powiatowego, zagadnień związanych z procedurami pozyskiwania funduszy zewnętrznych, a także niezbędnym doświadczeniem w tym zakresie. Wykazała się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które będę przydatne w pracy na stanowisku, takimi jak: odpowiedzialność, kreatywność, silna motywacja do pracy oraz komunikatywność.Lista kandydatów

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu:

1. Chyliński Marcin, Papowo Biskupie
2. Podraza Mirosław, Unisław
3. Wojnowska Anna, Kijewo SzlacheckieOgłoszenie

Na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

podinspektora ds. funduszy zewnętrznych w Zespole Zarządzania Projektami

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe; preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie (w szczególności zarządzanie projektami),
b) znajomość źródeł i procedur dotyczących środków zewnętrznych,
c) udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych oraz wdrażaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
d) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego,
e) umiejętność obsługi komputera,
f) znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym,
g) korzystanie z pełni praw publicznych,
h) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku (zadania podstawowe):
a) opracowywanie dokumentów planistycznych powiatu oraz monitorowanie ich realizacji,
b) opracowywanie projektów wieloletnich planów finansowych i inwestycyjnych powiatu,
c) obsługa funduszy zewnętrznych, w tym opracowywanie fiszek projektowych i wniosków o dofinansowanie, zarządzanie projektami, ich rozliczanie prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości,
d) koordynowanie współpracy z podległymi jednostkami w celu wypracowywania koncepcji projektów,
e) przekazywanie bieżących informacji jednostkom organizacyjnym powiatu oraz prowadzenie stosownej zakładki na stronie internetowej Starostwa,
f) prowadzenie zbioru dokumentów Zespołu oraz ich archiwizacja.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie świadectw pracy,
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
g) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na stanowisko podinspektora ds. funduszy zewnętrznych", w terminie do dnia 25 stycznia 2008 roku, do godz. 15:00.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami".

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej