Konkurs na stanowisko:
referent ds. administracji architektoniczno-budowlanejWynik konkursu

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Studzińska zamieszkała w Kolnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Studzińska uzyskała najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, wykazując się najlepszym stopniem znajomości przepisów prawnych regulujących ogólne zasady funkcjonowania samorządu powiatowego i przepisów szczegółowych wymaganych na stanowisku objętym naborem. Wykazała się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które będę przydatne w pracy na stanowisku, takimi jak: odpowiedzialność, sumienność, silna motywacja do pracy oraz komunikatywność.

Starosta Chełmiński

Zdzisław GamańskiLista kandydatów

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu:

1. Lewoń Andrzej, Chełmno
2. Polińska Bogusława, Starogród Dolny
3. Studzińska Anna, Kolno
4. Wojciechowska Stanisława, Chełmno

Starosta Chełmiński

Zdzisław GamańskiOgłoszenie

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)

Starosta Chełmiński ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

referent ds. administracji architektoniczno-budowlanej
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: minimum średnie budowlane lub wyższe o kierunku administracja; w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest 3-letni staż pracy,
b) znajomość przepisów prawa regulujących kompetencje powiatu w zakresie administracji architektoniczno - budowlanej,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
e) umiejętność obsługi komputera,
f) prawo j azdy kat. B.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
realizacja zadań administracji architektoniczno - budowlanej wynikających z ustaw:
a) prawo budowlane,
b) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
c) o własności lokali,
d) o statystyce publicznej,
e) o samorządzie powiatowym.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie świadectw pracy,
e) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska l, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska l 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na stanowisko inspektora ds. administracji architektoniczne - budowlanej w Starostwie Powiatowym w Chełmnie", w terminie do dnia 30 lipca 2007 roku, do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz, 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Starosta Chełmiński
Zdzisław Gamański

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej