Konkurs na stanowisko:
referent - stanowisko ds. obsługi sekretariatuWynik konkursu

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Marzanna Cirkowska zamieszkała w Chełmnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Marzanna Cirkowska uzyskała najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, wykazując się najlepszym stopniem znajomości przepisów prawnych regulujących ogólne zasady funkcjonowania samorządu powiatowego i przepisów szczegółowych wymaganych na stanowisku objętym naborem. Wykazała się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które będę przydatne w pracy na stanowisku, takimi jak: odpowiedzialność, sumienność, silna motywacja do pracy oraz komunikatywność.

Starosta Chełmiński
Zdzisław GamańskiLista kandydatów

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowały się następujące kandydatki spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu:
1. Bartyzel Joanna, Brzozowo
2. Cirkowska Marzanna, Chełmno

Starosta Chełmiński
Zdzisław GamańskiOgłoszenie

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)

Starosta Chełmiński ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

referent - stanowisko ds. obsługi sekretariatu
w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie

wymiar etatu: l na podstawie: umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum średnie,
b) co najmniej 2-letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego; preferowane doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku;
c) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego, w tym: ustawy ustrojowej, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej,
d) korzystanie z pełni praw publicznych,
e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań wykonywanych na stanowisku należą m. in.:
a) obsługa sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
b) prowadzenie kancelarii urzędu,
c) prowadzenie korespondencji Starosty i Wicestarosty,
d) prowadzenie wymaganych prawem zbiorów dokumentów,
e) obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie świadectw pracy,
e) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska l, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska l 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chełmnie", w terminie do dnia 12 lipca 2007 roku, do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101. póz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej