Konkurs na stanowisko:
podinspektor ds. inwestycji w Zespole Zarządzania Projektami (drugie ogłoszenie)Wynik konkursu

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Janusz Gryszan zamieszkały w m. Klamry.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Janusz Gryszan wykazał się odpowiednią znajomością zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym, zasadami funkcjonowania samorządu powiatowego, a także niezbędną wiedzą merytoryczną oraz doświadczeniem w pracy na analogicznym stanowisku. Kandydat posiada także odpowiednie predyspozycje osobowościowe, które będę przydatne w pracy na stanowisku, takie jak: odpowiedzialność, sumienność, kreatywność i umiejętność pracy w zespole.

Starosta Chełmiński
Zdzisław GamańskiLista kandydatów

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu:
1. Janusz Gryszan, Klamry

Starosta Chełmiński

Zdzisław GamańskiOgłoszenie

Na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)

Starosta Chełmiński
ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

podinspektor ds. inwestycji w Zespole Zarządzania Projektami
Starostwa Powiatowego w Chełmnie

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę

1.Wymagania niezbędne:
a)wykształcenie wyższe lub średnie budowlane; w przypadku średniego wykształcenia niezbędny jest co najmniej 3-letni staż pracy,
b)posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c)posiadanie doświadczenia w prowadzeniu inwestycji budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
d)umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
e)korzystanie w pełni z praw publicznych,
f)niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie robót budowlanych, usług projektowych oraz nadzorów inwestorskich,
b)szacowanie wartości zamówienia na roboty remontowe,
c)prowadzenie nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanych uprawnień budowlanych,
d)udział w pracach komisji przetargowej.

3.Wymagane dokumenty:
a)życiorys (CV),
b)list motywacyjny,
c)odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d)kopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów,
e)kopie świadectw pracy,
f)oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
g)oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
h)kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Zespole Zarządzania Projektami Starostwa Powiatowego w Chełmnie", w terminie do dnia 10 maja 2007 roku, do godz. 15:00.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej