Konkurs na stanowisko:
podinspektor ds. inwestycji w Zespole Zarządzania ProjektamiWynik konkursu

Brak zgłoszeń.Lista kandydatów

Brak zgłoszeń.Ogłoszenie

Na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

podinspektor ds. inwestycji w Zespole Zarządzania Projektami
Starostwa Powiatowego w Chełmnie

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe lub średnie budowlane; w przypadku średniego wykształcenia niezbędny jest co najmniej 3-letni staż pracy,
- posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- posiadanie doświadczenia w prowadzeniu inwestycji budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
- korzystanie w pełni z praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie robót budowlanych, usług projektowych oraz nadzorów inwestorskich,
- szacowanie wartości zamówienia na roboty remontowe,
- prowadzenie nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanych uprawnień budowlanych,
- udział w pracach komisji przetargowej.

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów,
- kopie świadectw pracy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
- kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Zespole Zarządzania Projektami Starostwa Powiatowego w Chełmnie", w terminie do dnia 12 kwietnia 2007 roku, do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.powiat-chelmno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej