Konkurs na stanowisko:
inspektor ds. administracji architektoniczno - budowlanejWynik konkursu

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Arkadiusz Beska zamieszkały w Chełmnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Arkadiusz Beska wykazał się odpowiednią znajomością zagadnień związanych z administracją architektoniczno - budowlaną, zasadami funkcjonowania samorządu powiatowego, a także niezbędną wiedzą merytoryczną oraz doświadczeniem w pracy na stanowisku urzędniczym w administracji architektoniczno - budowlanej. Kandydat wykazał się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które będę przydatne w pracy na stanowisku, takimi jak: odpowiedzialność, sumienność, kreatywność i umiejętność pracy w zespole.Lista kandydatów

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu:

1. Arkadiusz Beska, ChełmnoOgłoszenie

Na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

inspektor ds. administracji architektoniczno - budowlanej

wymiar etatu: pełen etat, na podstawie umowy o pracę

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie techniczne budowlane wyższe lub średnie,
- doświadczenie zawodowe nabyte w pracy w jednostce samorządu terytorialnego, służbie cywilnej lub w urzędach administracji państwowej związane z realizacją zadań wynikających z ustawy "Prawo budowlane".

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera,
- prawo jazdy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Realizacja zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej wynikających z ustaw:
- prawo budowlane,
- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- o własności lokali,
- o statystyce publicznej,
- o samorządzie powiatowym.

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie świadectw pracy,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
- zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ", w terminie do dnia 9 marca 2007 roku, do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.powiat-chelmno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).


Starosta Chełmiński

/-/ Zdzisław Gamański

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej