Konkurs na stanowisko:
podinspektor ds. funduszy pomocowychWynik konkursu

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko został wybrany pan Grzegorz Piątkowski, zamieszkały w Brzozowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Grzegorz Piątkowski uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, wykazując sie najlepszym stopniem znajomości źródeł i procedur dotyczących środków pomocowych oraz największym doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy pomocowych i wdrażaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. Wykazał się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które będą przydatne w pracy na stanowisku, takimi jak: odpowiedzialność, sumienność, silna motywacja do pracy, opanowanie oraz umiejętność podejmowania decyzji.Lista kandydatów

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu:
1. Chudzińska Małgorzata, Byłyczek
2. Piątkowski Grzegorz, Brzozowo
3. Raszeja-Ossowska Iwona, UnisławOgłoszenie

Na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

podinspektora ds. funduszy pomocowych

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe,
- znajomość źródeł i procedur dotyczących środków pomocowych,
- udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pomocowych oraz wdrażaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
- znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego,
- umiejętność obsługi komputera,
- znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- pozyskiwanie i wdrażanie funduszy pomocowych,
- monitorowanie możliwości ubiegania się o środki pozabudżetowe,
- przekazywanie informacji jednostkom organizacyjnym powiatu, organizacjom pozarządowym i podmiotom gospodarczym o możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie świadectw pracy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na stanowisko podinspektora ds. funduszy pomocowych", w terminie do dnia 27 czerwca 2006 roku, do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach internetowych Starostwa po adresem www.powiat-chelmno.pl, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami".

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej