Konkurs na stanowisko:
młodszy referent w Wydziale Spraw SpołecznychWynik konkursu

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Kinga Zbilska zamieszkała w Chełmnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Kinga Zbilska uzyskała najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, prezentując najlepszy stopień znajomości przepisów prawnych regulujących ogólne zasady funkcjonowania samorządu powiatowego i przepisów szczegółowych wymaganych na stanowisku objętym naborem. Wykazała się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które będę przydatne w pracy na stanowisku, takimi jak: odpowiedzialność, sumienność, silna motywacja do pracy, opanowanie oraz umiejętność podejmowania decyzji.Lista kandydatów

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu:

1. Brzozowska Beata, Chełmno
2. Budnik Marek, Chełmno
3. Czarnecka Joanna, Górne Wymiary
4. Gurzyńska Magdalena, Kosowizna
5. Jarentowicz Szymon, Chełmno
6. Klein-Sankiewicz Emilia, Chełmno
7. Kuchmistrz Kamila, Kijewo Królewskie
8. Kusz Agnieszka, Chełmno
9. Małecki Mariusz, Chełmno
10. Porożyńska Ewa, Chełmno
11. Zbilska Kinga, ChełmnoOgłoszenie

Na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

mł. referent w Wydziale Spraw Społecznych

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę
przewidywane wynagrodzenie: 1,5-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę

1.Wymagania niezbędne:
a)wykształcenie wyższe,
b)znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego,
c)znajomość przepisów prawa regulujących kompetencje powiatu w zakresie: kultury, sportu, spraw obywatelskich i ochrony zdrowia,
d)umiejętność obsługi komputera,
e)znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu co najmniej podstawowym,
f)niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie spraw z zakresu:
a)kultury,
b)spraw obywatelskich,
c)ochrony zdrowia,
d)sportu,
e)promocji powiatu.

3.Wymagane dokumenty:
życiorys (CV),
list motywacyjny,
odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopie świadectw pracy,
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Spraw Społecznych", w terminie do dnia 13 stycznia 2006 roku, do godz. 15:00.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://www.bip.chelmno.starostwo.gov.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami".

STAROSTA CHEŁMIŃSKI

WOJCIECH BIŃCZYK

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej