Konkurs na stanowisko:
podinspektor ds. inwestycji w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i InwestycjiWynik konkursu

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Sławomir Derenda, zamieszkały w Papowie Biskupim.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Sławomir Derenda był jedynym kandydatem, zgłoszonym w procesie naboru. Z uwagi na to, iż spełniał zarówno wymogi formalne, jak też wykazał się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami merytorycznymi został zatrudniony na stanowisku podinspektora ds. inwestycji w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.Lista kandydatów

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu:

1. Derenda Sławomir, Papowo BiskupieOgłoszenie

Na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)

Starosta Chełmiński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Chełmnie:

podinspektor ds. inwestycji w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji

wymiar etatu: 1
na podstawie: umowy o pracę

1.Wymagania niezbędne:
a)wykształcenie wyższe (inżynier budownictwa) lub średnie (technik budownictwa); w przypadku średniego wykształcenia niezbędny jest co najmniej 3-letni staż pracy,
b)posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c)posiadanie doświadczenia w prowadzeniu inwestycji budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
d)umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
e)dobra znajomość obsługi komputera,
f)niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie robót budowlanych, usług projektowych oraz nadzorów inwestorskich,
b)szacowanie wartości zamówienia na roboty remontowe,
c)prowadzenie nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanych uprawnień budowlanych,
d)udział w pracach komisji przetargowej.

3.Wymagane dokumenty:
a)życiorys (CV),
b)list motywacyjny,
c)odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d)kopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów,
e)kopie świadectw pracy,
f)oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
g)kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji", w terminie do dnia 16 stycznia 2006 roku, do godz. 15:00.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://www.bip.chelmno.starostwo.gov.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Harcerskiej 1.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami".

STAROSTA CHEŁMIŃSKI

WOJCIECH BIŃCZYK

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej