Konkurs na stanowisko:
referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ChełmnieWynik konkursu

Informacja z dnia 31.01.2006r.
o wyniku naboru na stanowisko referenta
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie

W związku z wymogiem art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1593 ze zm.) został przeprowadzony nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w PCPR. Odpowiedź na ogłoszoną w dniu 13 stycznia 2006r. w BIP ofertę nadesłały 4 osoby:

1.Elżbieta Walczak - Cepno,
2.Błażej Porożyński - Świecie,
3.Joanna Derebecka-Prause - Chełmno,
4.Ewa Szymanek - Rybieniec,

które zaproszono na rozmowę kwalifikacyjną. W wyniku przeprowadzonej rozmowy dokonano wyboru osoby, która spełniła wszystkie stawiane wymagania, w tym przede wszystkim doświadczenie zawodowe w instytucjach pomocy społecznej, dobra znajomość przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, Pani Ewy Szymanek.Ogłoszenie

Chełmno, dnia 13 stycznia 2006 r.

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.)
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
ul. Słowackiego 3, tel.056 6772455,
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

r e f e r e n t a


wymiar etatu: 1/2
na podstawie: umowy o pracę
przewidywane wynagrodzenie: połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę

Wymagania związane ze stanowiskiem referenta są następujące:
1) wymagania niezbędne - wykształcenie średnie,
- doświadczenie zawodowe (staż pracy lub staż zawodowy) co najmniej 6 miesięczne w instytucjach pomocy społecznej,
- znajomość przepisów prawa regulujących kompetencje powiatu w zakresie: pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
- dobra znajomość obsługi komputera,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
2) wymagania dodatkowe - komunikatywność, odpowiedzialność, zdolność do koncentracji uwagi.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta:
Pomoc administracyjna w prowadzeniu spraw:
- związanych z zadaniami własnymi powiatu w zakresie pomocy społecznej,
- związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys i list motywacyjny,
2) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
3) kopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
4) kopie świadectw pracy,
5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, przy ul. Słowackiego 3 lub pocztą na adres: PCPR ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie", w terminie do dnia 30 stycznia 2006 r. do godz. 12:00.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby składające oferty zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej