ANNA PIKULSKA-BREMBOR

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie.

OSIĄGNIĘCIA:

1. w sferze działań dydaktycznych kandydat wyróżnia się:

a) wynikami pracy z uczniem zdolnym, potwierdzonymi zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach okręgowych lub centralnych olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów I - III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach okręgowych lub wojewódzkich:
1) przygotowanie i udział uczniów w Wojewódzkim Konkursie Historycznym pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego - "Zabytki Naszego Regionu" - uzyskane wyróżnienia uczniów w roku 2008 i 2009,
2) przygotowanie i udział uczniów w Ogólnopolskich Konkursach Historycznych " Tęcza i Krąg" pod hasłem "Polskie Skarby Narodowe" - wyróżnienia uczniów w 2009 r.,
3) przygotowanie uczniów klas maturalnych do udziału w V Regionalnym Konkursie o Samorządzie Terytorialnym 2009 r.

b) udokumentowanymi i zadowalającymi wynikami pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych:
1) praca edukacyjno-wychowawcza z uczniami z przewlekłą chorobą, dostosowywanie wymagań do możliwości tych uczniów, opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego.

c) opracowanymi programami autorskimi lub publikacjami:
1) program autorski z filozofii realizowany w całości w KLO a jego elementy w ZS CKP w Grubnie na lekcjach WOS-u, historii i wychowawczych,
2) opracowanie Ceremoniału Szkoły,
3) przygotowanie do druku Suplementu do Monografii o ZS CKP w Grubnie.

d) działalnością innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania:
1) wykorzystywanie metod aktywizujących w pracy z uczniami - metoda "Sześciu Kapeluszy E.de Bono", elementy metaplanu, debaty na lekcjach WOS-u i historii.

e) upowszechnia własne osiągnięcia w zakresie nowoczesnej dydaktyki w szkole poprzez zajęcia pokazowe (cykliczne) dla innych nauczycieli:
1) prowadzenie lekcji pokazowych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych,
2) pełnienie obowiązków opiekuna praktyk zawodowych studentów Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego i UMK w Toruniu.

2. w sferze działań wychowawczych kandydat wyróżnia się:

a) pracą wychowawcy z klasą wymagającą szczególnej pracy wychowawczej:
1) praca z młodzieżą pochodzącą ze środowisk wiejskich, zaangażowanie w pracę wychowawczą poprzez częsty kontakt z rodzicami, organizowanie spotkań z młodzieżą oraz wyjazdów na targi rolnicze "Polagra".

b) organizowaniem kółek zainteresowań dla uczniów nie tylko zdolnych:
1) prowadzenie koła historycznego dla uczniów mających trudności w nauce oraz rozwijających kompetencje kluczowe,
2) prowadzenie tzw. żywych lekcji historii poprzez organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (min. więźniarką obozu w Potulicach, posłem na sejm RP),
3) organizowanie wyjazdów edukacyjnych min. do Muzeum Powstania Warszawskiego, Sejmu, organizatorka wyjazdu do Warszawy na pożegnanie Pary Prezydenckiej po katastrofie Smoleńskiej.

c) prowadzi działalność zapobiegającą i zwalczającą przejawy patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu:
1) udział w pracach nad tworzeniem i wdrażaniem Szkolnego Programu Profilaktycznego,
2) praca w zespole interwencyjnym,
3) udział w pracach przy organizowaniu konkursów wspomagających zdrowy styl życia.

d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne:
1) przygotowywanie uroczystości szkolnych min. Konstytucji 3-go Maja, Święta Odzyskania Niepodległości, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia patrona Szkoły, Ślubowania Klas Pierwszych, Żakinady, Balu Studniówkowego.

3. w sferze działań społeczno-środowiskowych kandydat wyróżnia się:

a) działalnością społeczną na rzecz szkoły:
1) przez okres 10 lat była opiekunem Samorządu Uczniowskiego,
2) organizator szkolnych wycieczek krajowych i zagranicznych.

b) posiada osobiste zasługi w ochronie i rozwoju bazy materialnej szkoły:
1) kompletowanie i doposażenie pracowni przedmiotowej w sprzęt audiowizualny oraz filmotekę historyczną.

c) organizowaniem współpracy szkoły z różnego rodzaju instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami oraz rodzicami:
1) współpraca z Centrum Krwiodawstwa w Bydgoszczy,
2) współpraca z Muzeum Ziemi Chełmińskiej,
3) współpraca z Towarzystwem "Powrót z U",
4) współpraca z OKE w Gdańsku - czynny egzaminator gimnazjalny i maturalny,
5) współpraca z CHDK opierającą się na organizacji akcji charytatywnych,
6) współpraca z fundacją "Pomóż i TY" oraz Stowarzyszeniem "Ludzie Ludziom",
7) członek Związku Zawodowego NSZZ Solidarność - praca w Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, członek Komisji Rewizyjnej.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej