KATARZYNA MARIOLA JAKIMOWSKA

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chełmnie.

OSIĄGNIĘCIA:

1. w sferze działań dydaktycznych kandydat wyróżnia się:

a) udokumentowanymi i zadowalającymi wynikami pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych:
1) od 16 lat pracuje z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim,
2) dostosowuje wymogi edukacyjne do możliwości psycho- fizycznych swych często bardzo zaburzonych w różnych sferach podopiecznych,
3) miarą zadowalających wyników pracy rewalidacyjnej jest osiąganie przez podopiecznych największej na miarę ich możliwości samodzielności w życiu codziennym przejawiającej się m.in. w komunikowaniu się z otoczeniem, samodzielnym wykonywaniem podstawowych czynności samoobsługowych.

b) opracowanymi programami autorskimi lub publikacjami:
1) opracowanie programu własnego "Wspieranie optymalnego rozwoju dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim" dla uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
2) publikacje na łamach biuletynu "Kacperek" wydawanego przez SOSW w Chełmnie dla rodzin z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
3) publikacje na platformie e-learningowej Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi dla studentów studiów podyplomowych kierunek: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny,
4) artykuł "Snoezelen, Snoezelen..." w ogólnopolskim czasopiśmie dla nauczycieli i terapeutów "Rewalidacja".

c) upowszechnia własne osiągnięcia w zakresie nowoczesnej dydaktyki w szkole poprzez zajęcia pokazowe (cykliczne) dla innych nauczycieli:
1) jako nauczyciel dyplomowany była opiekunem stażu nauczycieli ubiegających się o następne stopnie awansu zawodowego,
2) upowszechnia własne osiągnięcia w zakresie nowoczesnej rewalidacji i pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego pełniąc funkcję koordynatora Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju w SOSW w Chełmnie,
3) bierze udział w superwizjach, konsultuje, diagnozuje problemy wychowawcze podopiecznych swych koleżanek i kolegów i swoich,
4) z nauczycielami i rodzicami prowadzi systematyczne instruktaże i konsultacje w zakresie metod komunikacji pozawerbalnej dla dzieci mających trudności z porozumiewaniem się,
5) prowadzi szkolenia z zakresu nowatorskich metod terapii dla nauczycieli SOSW w Chełmnie i innych placówek,
6) prowadzi zajęcia pokazowe i szkolenia dla studentów kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

2. w sferze działań wychowawczych kandydat wyróżnia się:

a) pracą wychowawcy z klasą wymagającą szczególnej pracy wychowawczej:
1) efektywnie pracuje z uczniami przejawiającymi bardzo trudne zaburzenia zachowania wynikające z ich niepełnosprawności intelektualnej lub całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm),
2) do każdego ucznia w zespole podchodzi indywidualnie, dostosowując oddziaływania wychowawcze i metody pracy do możliwości psycho-fizycznych dziecka oraz do jego specyficznych zaburzeń (często agresja w stosunku do otoczenia, samego siebie, brak możliwości porozumiewania się z innymi, brak poczucia własnej tożsamości, sprawczości, stereotypie).

b) organizowaniem kółek zainteresowań dla uczniów nie tylko zdolnych:
1) organizuje i prowadzi od wielu lat, jako wolontariusz, zajęcia ogólnousprawniające oraz indywidualną terapię Snoezelen dla dzieci i młodzieży objętych Programem Środowiskowym dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym Stowarzyszenia Ludzie- Ludziom w Chełmnie, będących jednocześnie uczniami SOSW w Chełmnie,
2) wolontariacko pełni dyżury w punkcie konsultacyjnym przy SOSW w Chełmnie, diagnozując i konsultując dzieci przejawiające trudności w zachowaniu,
3) dla dzieci funkcjonujących na najniższym poziomie intelektualnym organizuje zawody sportowe Olimpiad Specjalnych- Dzień Treningowy Aktywności Motorycznej,
4) współpracuje przy organizowaniu zawodów sportowych Olimpiad Specjalnych dla dzieci upośledzonych umysłowo.

c) prawidłowym organizowaniem i prowadzeniem letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
1) organizator pięciu cykli obozów terapeutyczno- wypoczynkowych dla uczestników Programu Środowiskowego dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym Stowarzyszenia Ludzie- Ludziom w Chełmnie (dzieci wraz z rodzinami).

3. w sferze działań społeczno-środowiskowych kandydat wyróżnia się:

a) działalnością społeczną na rzecz szkoły:
1) od kilku lat społecznie pełni funkcje koordynatora nauczycieli rewalidacji pracujących na terenie Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie,
2) od momentu powstania koordynuje pracami Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy SOSW w Chełmnie. Inicjatorka powstania w/w Zespołu, który zajmuje się dzieckiem i jego rodziną od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia nauki w szkole. (obecnie zajęciami z WWR objętych jest 24 dzieci w wieku od 2 do 10 lat),
3) inicjatorka powstania przy SOSW w Chełmnie Przedszkola Specjalnego w 2008 r., a w 2009 r. rozszerzenia przedszkola o kolejny oddział dofinansowywany ze środków unijnych,
4) od wielu lat społecznie zajmuje się pedagogizacją dorosłych poprzez prace z rodzinami Programu Środowiskowego dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym Stowarzyszenia Ludzie- Ludziom oraz szkolenia personelu Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie.

b) pozyskiwaniem środków unijnych dla szkoły:
1) w trzech edycjach programu "Edukacja" pozyskała z zespołem 900 tys. zł. przeznaczone na wyposażenie i środki dydaktyczne dla Ośrodka,
2) z programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych" pozyskała z zespołem 170 tys. zł. na pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal do terapii Integracji Sensorycznej, logopedycznej i komunikacji pozawerbalnej oraz zajęcia specjalistyczne dla oddziału Przedszkola Specjalnego działającego przy SOSW w Chełmnie.

c) pozyskiwaniem sponsorów i sojuszników szkoły:
1) pozyskała z zespołem środki na wyposażenie w specjalistyczny sprzęt Sali Doświadczania Świata, gdzie odbywa się indywidualna terapia polisensoryczna Snoezelen dla uczniów SOSW w Chełmnie oraz dla uczestników Programu Środowiskowego dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym Stowarzyszenia Ludzie- Ludziom w Chełmnie,
2) pozyskała sojuszników i sponsorów z holenderskiego Stowarzyszenia Samen Delen.

d) posiada osobiste zasługi w ochronie i rozwoju bazy materialnej szkoły:
1) w trzech edycjach programu "Edukacja" pozyskała z zespołem 900 tys. zł. przeznaczone na wyposażenie i środki dydaktyczne dla Ośrodka,
2) z programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych" pozyskała z zespołem 170 tys. zł. na pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal do terapii Integracji Sensorycznej, logopedycznej i komunikacji pozawerbalnej oraz zajęcia specjalistyczne dla oddziału Przedszkola Specjalnego działającego przy SOSW w Chełmnie.

e) organizowaniem współpracy szkoły z różnego rodzaju instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami oraz rodzicami:
1) koordynator grupy ds. pomocy niepełnosprawnym Stowarzyszenia Ludzie- Ludziom w Chełmnie,
2) aktywny realizator Programu Środowiskowego dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym Stowarzyszenia Ludzie- Ludziom w Chełmnie (terapia indywidualna i grupowa dzieci, grupa samopomocowa dla rodziców, obozy terapeutyczno- wypoczynkowe, spotkania z rehabilitantami- indywidualne konsultacje, szkolenia rodziców oraz realizatorów projektu),
3) współpraca z Holenderskim Stowarzyszeniem Samen Delen- przygotowywanie i organizacja szkoleń dla nauczycieli i terapeutów z zakresu nowatorskich metod terapii na terenie Polski i Holandii (12 szkoleń od 2003 r.),
4) osobista współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczna w Chełmnie w zakresie tworzenia oraz funkcjonowania Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
5) osobista współpraca z Domem Dziecka w Chełmnie, Domem Pomocy Społecznej w Chełmnie, Domem Pomocy Społecznej w Mgoszczu, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Chełmnie, Zakładem Aktywności Zawodowej w Drzonowie w ramach organizacji festynów "Praca i zabawa" dla podopiecznych w/w instytucji oraz w ramach konsultacji odnośnie stosowanych metod terapii i dalszych losów uczniów SOSW w Chełmnie,
6) osobista współpraca ze Stowarzyszeniem Chorus Cumensis w ramach organizowania corocznych koncertów bożonarodzeniowych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie "Wszyscy śpiewajmy Dzieciątku" (od 2000 r.),
7) osobista współpraca ze Stowarzyszeniem "Pro bono hominis" na rzecz organizowania Festynów "Praca i zabawa" (od 2006 r.),
8) osobista współpraca ze Stowarzyszeniem "Inicjatywa Stolno" na rzecz organizowania pikników integracyjnych dla dzieci z powiatu chełmińskiego (od 2005 r.),
9) współpraca ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska w ramach organizowania zawodów sportowych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej