"Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II"

Od sierpnia Powiat Chełmiński realizuje nowy projekt edukacyjny "Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim-II", wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Partnerem Projektu jest Gmina Unisław.

Celem Projektu jest poprawa efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego poprzez rozszerzenie i modernizację oferty edukacyjnej dla uczniów i uczennic szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu chełmińskiego w latach 2010/2011.

W Projekcie grupę docelową stanowią uczniowie publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowego dla młodzieży na terenie powiatu chełmińskiego: techników i zasadniczych szkół zawodowych, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Unisławiu.

Wsparcie przyznawane jest w formie umożliwienia uczestnikom udziału w poszczególnych typach zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, realizowanych w ramach Projektu, mianowicie:
1) dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i edukacyjnych,
2) dodatkowych zajęć w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych,
3) zajęć praktycznych,
4) warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
5) współpracy z pracodawcami i/lub instytucjami rynku pracy,
6) zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego obejmujących zajęcia z doradcą zawodowym oraz pedagogiem,
7) wycieczek edukacyjnych,
8) programu promującego godzenie życia zawodowego i rodzinnego.
Szkoły ponadto doposażone zostaną w środki dydaktyczne (sprzęt do prowadzenia działalności dydaktycznej).

Uczniowie zainteresowani udziałem w Projekcie zgłaszają się do szkolnych koordynatorów, którymi są:
- w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie - pani Kinga Wiśniewska i pani Anna Herbut-Giżyńska,
- w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie- pani Dorota Żulewska i Marcin Sowiński,
- w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Unisławiu - pani Emilia Górna.
Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie unijnym, chcący podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe muszą złożyć wypełnione dokumenty rekrutacyjne u szkolnych koordynatorów.
Całkowity koszt Projektu to: ok. 456 tys. zł, w tym dofinansowanie wynosi 85 %.
Przedsięwzięcie wdrażane jest od 2 sierpnia 2010 do 31 lipca 2011.
Rekrutacja uczestników Projektu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Szczegółowym określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach Projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim-II", przyjętym Uchwałą Nr 251/10 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 14 października 2010 r.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 56 677 24 45 oraz u szkolnych koordynatorów wymienionych wyżej.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
- Regulamin Szczegółowy określający zasady rekrutacji i udziału w ramach Projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim-II"
- zał. Nr 1 Typy zajęć
- zał. Nr 2 Wniosek o udzielenie wsparcia
- zał. Nr 3Deklaracja uczestnictwa
- zał. Nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- zał. Nr 5 Formularz danych osobowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pliki do pobrania:
Regulamin
Ulotka
Załącznik nr 1 - Typy zajęć
Załącznik nr 2 - Wniosek
Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Załącznik nr 5 - Formularz danych osobowych

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej