Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty
z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009


W okresie od grudnia 2008 r. do grudnia 2009 r. Starostwo Powiatowe w Chełmnie realizowało na terenie powiatu chełmińskiego kolejny projekty współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jest to partnerski projekt pod tytułem "Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009" w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry sytemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W projekcie tym Powiat Chełmiński pełni rolę koordynatora powiatowego dla następujących partnerów objętych projektem: Gmina Chełmno, Gmina Kijewo Królewskie, Gmina Lisewo, Gmina Papowo Biskupie, Gmina Stolno, Miasto Chełmno.Koordynatorem Projektu jest Powiat Toruński.
Projekt polegał na stworzeniu nauczycielom, w tym nauczycielom przedmiotów zawodowych, instruktorom praktycznej nauki zawodu oraz pracownikom kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty możliwości dostosowania kwalifikacji do wymogów związanych ze zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.
W ramach projektu przeszkolonych zostało 170 nauczycieli i pracowników administracji. Zaplanowane do realizacji kursy były zgodne z lokalną i regionalną polityką edukacyjną oraz uwzględniają najnowsze badania potrzeb szkoleniowych kadr systemu oświaty.
Były to m.in. takie kursy, jak: Podnoszenie efektów kształcenia, Praca z uczniem zdolnym, Praca z uczniem o specyficznych potrzebach, Pozyskiwanie funduszy UE dla szkół i placówek oświatowych, Metoda projektu w egzaminach zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe, Bliżej matematyki - przygotowanie uczniów do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki w 2010 r.,
Całkowita wartość przedsięwzięcia przypadająca na Powiat Chełmiński wynosiła ok 170 tys. zł, z czego 85% środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś pozostałe stanowią środki własne koordynatora powiatowego i partnerskich jednostek.
Więcej informacji o Europejskim Funduszu Społecznym na stronie: www.efs.gov.pl.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej