Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim

Od sierpnia i września Powiat Chełmiński realizuje nowe projekty edukacyjne:

Powiat Chełmiński przystąpił do realizacji Projektu Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Partnerem Projektu jest Gmina Unisław.

Celem Projektu jest podniesienie świadomości, wiedzy oraz umiejętności zawodowych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński lub Gmina Unisław.

W Projekcie grupę docelową stanowią uczniowie publicznych szkół dla młodzieży prowadzących kształcenie zawodowego na terenie powiatu chełmińskiego: techników i zasadniczych szkół zawodowych, w tym szkoły specjalnej, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Unisławiu.

Wsparcie przyznawane jest w formie umożliwienia uczestnikom udziału w poszczególnych typach zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, realizowanych w ramach Projektu, mianowicie:
1) dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
2) dodatkowych zajęć w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych,
3) zajęć praktycznych,
4) warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
5) dodatkowych zajęć specjalistycznych,
6) zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego obejmujących zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem oraz pedagogiem,
7) wycieczek edukacyjnych.
Szkoły ponadto doposażone zostaną w środki dydaktyczne (sprzęt do prowadzenia działalności dydaktycznej)

Uczniowie zainteresowani udziałem w Projekcie zgłaszają się do szkolnych koordynatorów, którymi są:
- w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie - pani Kinga Wiśniewska i pani Anna Herbut
- w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie- pani Dorota Żulewska i Marcin Sowiński
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chełmnie - pan Krzysztof Kühn
- w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Unisławiu - pani Emilia Górna
Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie unijnym, chcący podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe muszą złożyć wypełnione dokumenty rekrutacyjne u szkolnych koordynatorów.
Całkowity koszt Projektu to: 360 798,10 zł, w tym dofinansowanie wynosi 87,25 %.
Przedsięwzięcie wdrażane jest od 3 sierpnia 2009 do 31 lipca 2010.
Rekrutacja uczestników Projektu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Szczegółowym określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach Projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim", przyjętym Uchwałą Nr 187/09 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 07 października 2009 r.
Więcej informacji pod numerem telefonu: (052) 677 24 45.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
- Regulamin Szczegółowy określający zasady rekrutacji i udziału w ramach Projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim"
- wniosek o udzielenie wsparcia
- deklaracja uczestnictwa
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej