Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim

9.1.2
Kolejny projekt Powiatu Chełmińskiego uzyskał unijne dofinansowanie.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego opublikował listę rankingową projektów biorących udział w konkursie PO KL z Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Członkowie Komisji  Oceny Projektów dokonali weryfikacji  23 zgłoszonych na konkurs wniosków aplikacyjnych. Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim", zgłoszony przez Powiat Chełmiński w Chełmnie przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został zatwierdzony do realizacji.

Projekt jest wdrażany w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
Konkurs w bieżącej edycji zakładał jako obowiązkową formułę partnerstwa na poziomie powiatu. W ramach Poddziałania 9.1.2 mogą być realizowane różne typy programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie .

Projekt będzie realizowany i koordynowany przez Powiat Chełmiński.
Partnerzy Projektu to: Gmina Miasto Chełmno, Gmina Chełmno, Gmina Kijewo Królewskie, Gmina Lisewo, Gmina Papowo Biskupie, Gmina Stolno, Gmina Unisław, Katolickie Liceum i Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie oraz Szkoły-Toruń Artur Wojciechowski.
Celem Projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczennic i uczniów, w tym uczennic i uczniów niepełnosprawnych z powiatu chełmińskiego w roku szkolnym 2009/2010 poprzez zwiększenie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkołach objętych Projektem, poprawę efektywności uczenia się, zwiększenie efektywności doradztwa zawodowego, zwiększenie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Dyrektorzy 30 szkół, które będą uczestniczyć w przedsięwzięciu, kierując się potrzebami dzieci i młodzieży ze swojej placówki, wybrali dla swoich uczniów zajęcia dodatkowe, finansowane z projektu.
Wsparcie przyznawane jest w formie umożliwienia uczestnikom udziału w poszczególnych typach zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, realizowanych w ramach Projektu, mianowicie:
1) dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
2) dodatkowych zajęć specjalistycznych,
3) zajęć z zakresu opieki psychologiczno-pedagogicznej,
4) dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe
5) zajęć innowacyjnych,
6) zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego,
7) zajęć w ramach programu promującego godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

Szkoły ponadto doposażone zostaną w środki dydaktyczne (sprzęt do prowadzenia działalności dydaktycznej)

Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie unijnym, chcący podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe muszą złożyć wypełnione dokumenty rekrutacyjne u szkolnych koordynatorów w swoich szkołach.
Całkowity koszt Projektu to: 931 519,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 100%.
Przedsięwzięcie wdrażane jest od 1 września 2009 do 30 czerwca 2010.
Rekrutacja uczestników Projektu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Szczegółowym określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach Projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim", przyjętym Uchwałą Nr 190/09 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 28 października 2009 r.
Więcej informacji pod numerem telefonu: (052) 677 24 45.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
- Regulamin Szczegółowy określający zasady rekrutacji i udziału w ramach Projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim"
- wniosek o udzielenie wsparcia
- deklaracja uczestnictwa
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej