Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwój przedszkola specjalnego w powiecie chełmińskim

Powiat Chełmiński od sierpnia br. realizuje projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwój przedszkola specjalnego w powiecie chełmińskim" w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu objęcie wsparciem dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Przedszkola Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chełmnie, dlatego też dodatkowo uczestniczyć one będą w specjalistycznych zajęciach z zakresu:
- terapii pedagogicznej,
- alternatywnych metod komunikowania się,
- Integracji Sensorycznej,
- gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej,
- dogoterapii.

Wsparcie otrzymają także rodzice i opiekunowie dzieci uczestniczących w projekcie.
Wszystkie te działania przyczynią się do lepszego przygotowania tych dzieci do podjęcia nauki w szkole i sprawniejszego funkcjonowania w życiu społecznym.

Okres realizacji Projektu - 1 sierpień 2009 rok do 31 sierpnia 2012 roku.
Wartość Projektu - 170 335,00 zł. (dofinansowanie wynosi 98,5 %)
Kolejny nabór uczestników odbędzie się w sierpniu 2010 roku.

stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej